VẬT LÍ 10 NÂNG CAO

Bạn đang xem: VẬT LÍ 10 NÂNG CAO Tại l2r.vn
CHƯƠNG VIII. Cơ sở của nhiệt động lực học

Bìa 1

Tác giả

Trang 1

Bản quyền

Trang 2

PHẦN MỘT. CƠ HỌC

Trang 3

CHƯƠNG I. Động học chất điểm

Trang 5

Bài 1. Chuyển động cơ

Trang 6

Bài 1 (tiếp)

Trang 7

Bài 1 (tiếp)

Trang 8

Bài 1 (tiếp)

Trang 9

Bài 1 (tiếp)

Trang 10

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

Trang 11

Bài 2 (tiếp)

Trang 12

Bài 2 (tiếp)

Trang 13

Bài 2 (tiếp)

Trang 14

Bài 2 (tiếp)

Trang 15

Bài 2 (tiếp)

Trang 16

Bài 2 (tiếp)

Trang 17

Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng

Trang 18

Bài 3 (tiếp)

Trang 19

Bài 3 (tiếp)

Trang 20

Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Trang 21

Bài 4 (tiếp)

Trang 22

Bài 4 (tiếp)

Trang 23

Bài 4 (tiếp)

Trang 24

Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Trang 25

Bài 5 (tiếp)

Trang 26

Bài 5 (tiếp)

Trang 27

Bài 5 (tiếp)

Trang 28

Bài 6. Sự rơi tự do

Trang 29

Bài 6 (tiếp)

Trang 30

Bài 6 (tiếp)

Trang 31

Bài 6 (tiếp)

Trang 32

Bài 7. Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Trang 33

Bài 7 (tiếp)

Trang 34

Bài 7 (tiếp)

Trang 35

Bài 7 (tiếp)

Trang 36

Bài 8. Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc

Trang 37

Bài 8 (tiếp)

Trang 38

Bài 8 (tiếp)

Trang 39

Bài 8 (tiếp)

Trang 40

Bài 9. Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Trang 41

Bài 9 (tiếp)

Trang 42

Bài 9 (tiếp)

Trang 43

Bài 10. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Trang 44

Bài 10 (tiếp)

Trang 45

Bài 10 (tiếp)

Trang 46

Bài 10 (tiếp)

Trang 47

Bài 10 (tiếp)

Trang 48

Bài 11. Sai số trong thí nghiệm thực hành

Trang 49

Bài 11 (tiếp)

Trang 50

Bài 11 (tiếp)

Trang 51

Bài 11 (tiếp)

Trang 52

Bài 12. Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do

Trang 53

Bài 12 (tiếp)

Trang 54

Bài 12 (tiếp)

Trang 55

Bài 12 (tiếp)

Trang 56

Tổng kết chương I

Trang 57

Tổng kết chương I (tiếp)

Trang 58

CHƯƠNG II. Động lực học chất điểm

Trang 59

Bài 13. Lực. Tổng hợp và phân tích lực

Trang 60

Bài 13 (tiếp)

Trang 61

Bài 13 (tiếp)

Trang 62

Bài 13 (tiếp)

Trang 63

Bài 14. Định luật I Niu-tơn

Trang 64

Bài 14 (tiếp)

Trang 65

Bài 14 (tiếp)

Trang 66

Bài 15. Định luật II Niu-tơn

Trang 67

Bài 15 (tiếp)

Trang 68

Bài 15 (tiếp)

Trang 69

Bài 15 (tiếp)

Trang 70

Bài 16. Định luật III Niu-tơn

Trang 71

Bài 16 (tiếp)

Trang 72

Bài 16 (tiếp)

Trang 73

Bài 16 (tiếp)

Trang 74

Bài 16 (tiếp)

Trang 75

Bài 17. Lực hấp dẫn

Trang 76

Bài 17 (tiếp)

Trang 77

Bài 17 (tiếp)

Trang 78

Bài 17 (tiếp)

Trang 79

Bài 18. Chuyển động của vật bị ném

Trang 80

Bài 18 (tiếp)

Trang 81

Bài 18 (tiếp)

Trang 82

Bài 18 (tiếp)

Trang 83

Bài 18 (tiếp)

Trang 84

Bài 19. Lực đàn hồi

Trang 85

Bài 19 (tiếp)

Trang 86

Bài 19 (tiếp)

Trang 87

Bài 19 (tiếp)

Trang 88

Bài 20. Lực ma sát

Trang 89

Bài 20 (tiếp)

Trang 90

Bài 20 (tiếp)

Trang 91

Bài 20 (tiếp)

Trang 92

Bài 20 (tiếp)

Trang 93

Bài 21. Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Trang 94

Bài 21 (tiếp)

Trang 95

Bài 21 (tiếp)

Trang 96

Bài 21 (tiếp)

Trang 97

Bài 22. Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm. mất trọng lượng

Trang 98

Bài 22 (tiếp)

Trang 99

Bài 22 (tiếp)

Trang 100

Bài 22 (tiếp)

Trang 101

Bài 22 (tiếp)

Trang 102

Bài 22 (tiếp)

Trang 103

Bài 23. Bài tập về động lực học

Trang 104

Bài 23 (tiếp)

Trang 105

Bài 23 (tiếp)

Trang 106

Bài 24. Chuyển động của hệ vật

Trang 107

Bài 24 (tiếp)

Trang 108

Bài 24 (tiếp)

Trang 109

Bài 25. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Trang 110

Bài 25 (tiếp)

Trang 111

Bài 25 (tiếp)

Trang 112

Bài 25 (tiếp)

Trang 113

Bài đọc thêm: Lực và khối lượng

Trang 114

Tóm tắt chương II

Trang 115

Tóm tắt chương II (tiếp)

Trang 116

CHƯƠNG III. Tĩnh học vật rắn

Trang 117

Bài 26. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm

Trang 118

Bài 26 (tiếp)

Trang 119

Bài 26 (tiếp)

Trang 120

Bài 26 (tiếp)

Trang 121

Bài 26 (tiếp)

Trang 122

Bài 27. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Trang 123

Bài 27 (tiếp)

Trang 124

Bài 27 (tiếp)

Trang 125

Bài 27 (tiếp)

Trang 126

Bài 28. Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

Trang 127

Bài 28 (tiếp)

Trang 128

Bài 28 (tiếp)

Trang 129

Bài 28 (tiếp)

Trang 130

Bài 28 (tiếp)

Trang 131

Bài 29. Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Trang 132

Bài 29 (tiếp)

Trang 133

Bài 29 (tiếp)

Trang 134

Bài 29 (tiếp)

Trang 135

Bài 29 (tiếp)

Trang 136

Bài 29 (tiếp)

Trang 137

Bài 30. Thực hành: Tổng hợp hai lực

Trang 138

Bài 30 (tiếp)

Trang 139

Bài 30 (tiếp)

Trang 140

Bài 30 (tiếp)

Trang 141

Tóm tắt chương III

Trang 142

CHƯƠNG IV. Các định luật bảo toàn

Trang 143

Bài 31. Định luật bảo toàn động lượng

Trang 144

Bài 31 (tiếp)

Trang 145

Bài 31 (tiếp)

Trang 146

Bài 31 (tiếp)

Trang 147

Bài 31 (tiếp)

Trang 148

Bài 32. Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Trang 149

Bài 32 (tiếp)

Trang 150

Bài 32 (tiếp)

Trang 151

Bài 32 (tiếp)

Trang 152

Bài 32 (tiếp)

Trang 153

Bài 33. Công và công suất

Trang 154

Bài 33 (tiếp)

Trang 155

Bài 33 (tiếp)

Trang 156

Bài 33 (tiếp)

Trang 157

Bài 33 (tiếp)

Trang 158

Bài 33 (tiếp)

Trang 159

Bài 34. Động năng. Định lí động năng

Trang 160

Bài 34 (tiếp)

Trang 161

Bài 34 (tiếp)

Trang 162

Bài 34 (tiếp)

Trang 163

Bài 35. Thế năng. Thế năng trọng trường

Trang 164

Bài 35 (tiếp)

Trang 165

Bài 35 (tiếp)

Trang 166

Bài 35 (tiếp)

Trang 167

Bài 35 (tiếp)

Trang 168

Bài 36. Thế năng đàn hồi

Trang 169

Bài 36 (tiếp)

Trang 170

Bài 36 (tiếp)

Trang 171

Bài 37. Định luật bảo toàn cơ năng

Trang 172

Bài 37 (tiếp)

Trang 173

Bài 37 (tiếp)

Trang 174

Bài 37 (tiếp)

Trang 175

Bài 37 (tiếp)

Trang 176

Bài 37 (tiếp)

Trang 177

Bài 38. Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

Trang 178

Bài 38 (tiếp)

Trang 179

Bài 38 (tiếp)

Trang 180

Bài 38 (tiếp)

Trang 181

Bài 39. Bài tập về các định luật bảo toàn

Trang 182

Bài 39 (tiếp)

Trang 183

Bài 39 (tiếp)

Trang 184

Bài 39 (tiếp)

Trang 185

Bài 39 (tiếp)

Trang 186

Bài 40. Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Trang 187

Bài 40 (tiếp)

Trang 188

Bài 40 (tiếp)

Trang 189

Bài 40 (tiếp)

Trang 190

Bài 40 (tiếp)

Trang 191

Bài 40 (tiếp)

Trang 192

Bài 40 (tiếp)

Trang 193

Bài 40 (tiếp)

Trang 194

Tóm tắt chương IV

Trang 195

Tóm tắt chương IV (tiếp)

Trang 196

CHƯƠNG V. Cơ học chất lưu

Trang 197

Bài 41. Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan

Trang 198

Bài 41 (tiếp)

Trang 199

Bài 41 (tiếp)

Trang 200

Bài 41 (tiếp)

Trang 201

Bài 42. Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Bec-nu-li

Trang 202

Bài 42 (tiếp)

Trang 203

Bài 42 (tiếp)

Trang 204

Bài 42 (tiếp)

Trang 205

Bài 43. Ứng dụng của định luật Bec-nu-li

Trang 206

Bài 43 (tiếp)

Trang 207

Bài 43 (tiếp)

Trang 208

Bài 43 (tiếp)

Trang 209

Bài 43 (tiếp)

Trang 210

Bài đọc thêm. Hiệu ứng Mác-nút

Trang 211

Tóm tắt chương V

Trang 212

PHẦN HAI. NHIỆT HỌC

Trang 213

CHƯƠNG VI. Chất khí

Trang 215

Bài 44. Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất

Trang 216

Bài 44 (tiếp)

Trang 217

Bài 44 (tiếp)

Trang 218

Bài 44 (tiếp)

Trang 219

Bài 44 (tiếp)

Trang 220

Bài 44 (tiếp)

Trang 221

Bài 44 (tiếp)

Trang 222

Bài 45. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

Trang 223

Bài 45 (tiếp)

Trang 224

Bài 45 (tiếp)

Trang 225

Bài 46. Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Trang 226

Bài 46 (tiếp)

Trang 227

Bài 46 (tiếp)

Trang 228

Bài 46 (tiếp)

Trang 229

Bài 46 (tiếp)

Trang 230

Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy-xác

Trang 231

Bài 47 (tiếp)

Trang 232

Bài 47 (tiếp)

Trang 233

Bài 47 (tiếp)

Trang 234

Bài 48. Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép

Trang 235

Bài 48 (tiếp)

Trang 236

Bài 48 (tiếp)

Trang 237

Bài 49. Bài tập về chất khí

Trang 238

Bài 49 (tiếp)

Trang 239

Bài 49 (tiếp)

Trang 240

Bài 49 (tiếp)

Trang 241

Bài 49 (tiếp)

Trang 242

Tóm tắt chương VI

Trang 243

Tóm tắt chương VI (tiếp)

Trang 244

CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Trang 245

Bài 50. Chất rắn

Trang 246

Bài 50 (tiếp)

Trang 247

Bài 50 (tiếp)

Trang 248

Bài 50 (tiếp)

Trang 249

Bài 50 (tiếp)

Trang 250

Bài 51. Biến dạng cơ của vật rắn

Trang 251

Bài 51 (tiếp)

Trang 252

Bài 51 (tiếp)

Trang 253

Bài 51 (tiếp)

Trang 254

Bài 52. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trang 255

Bài 52 (tiếp)

Trang 256

Bài 52 (tiếp)

Trang 257

Bài 52 (tiếp)

Trang 258

Bài 53. Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Trang 259

Bài 53 (tiếp)

Trang 260

Bài 53 (tiếp)

Trang 261

Bài 53 (tiếp)

Trang 262

Bài 54. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Trang 263

Bài 54 (tiếp)

Trang 264

Bài 54 (tiếp)

Trang 265

Bài 54 (tiếp)

Trang 266

Bài 55. Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc

Trang 267

Bài 55 (tiếp)

Trang 268

Bài 55 (tiếp)

Trang 269

Bài 55 (tiếp)

Trang 270

Bài 56. Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

Trang 271

Bài 56 (tiếp)

Trang 272

Bài 56 (tiếp)

Trang 273

Bài 56 (tiếp)

Trang 274

Bài 56 (tiếp)

Trang 275

Bài 56 (tiếp)

Trang 276

Bài 56 (tiếp)

Trang 277

Bài 56 (tiếp)

Trang 278

Bài 56 (tiếp)

Trang 279

Bài 57. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Trang 280

Bài 57 (tiếp)

Trang 281

Bài 57 (tiếp)

Trang 282

Bài 57 (tiếp)

Trang 283

Bài đọc thêm: Plasma – trạng thái thứ tư của vật chất

Trang 284

Tóm tắt chương VII

Trang 285

Tóm tắt chương VII (tiếp)

Trang 286

CHƯƠNG VIII. Cơ sở của nhiệt động lực học

Trang 287

Bài 58. Nguyên lí I nhiệt động lực học

Trang 288

Bài 58 (tiếp)

Trang 289

Bài 58 (tiếp)

Trang 290

Bài 58 (tiếp)

Trang 291

Bài 58 (tiếp)

Trang 292

Bài 59. Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng

Trang 293

Bài 59 (tiếp)

Trang 294

Bài 59 (tiếp)

Trang 295

Bài 59 (tiếp)

Trang 296

Bài 59 (tiếp)

Trang 297

Bài 59 (tiếp)

Trang 298

Bài 59 (tiếp)

Trang 299

Bài 60. Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Trang 300

Bài 60 (tiếp)

Trang 301

Bài 60 (tiếp)

Trang 302

Bài 60 (tiếp)

Trang 303

Bài 60 (tiếp)

Trang 304

Bài 60 (tiếp)

Trang 305

Bài 60 (tiếp)

Trang 306

Bài 60 (tiếp)

Trang 307

Bài 60 (tiếp)

Trang 308

Bài đọc thêm: Các máy nhiệt và việc bảo vệ môi trường

Trang 309

Bài đọc thêm (tiếp)

Trang 310

Tóm tắt chương VIII

Trang 311

Tóm tắt chương VIII (tiếp)

Trang 312

Phụ lục 1. Vetơ trong vật lí học

Trang 313

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 314

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 315

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 316

Phụ lục 1(tiếp)

Trang 317

Phụ lục 2. Một số bảng tra cứu

Trang 318

Phụ lục 2 (tiếp)

Trang 319

Phụ lục 2 (tiếp)

Trang 320

Phụ lục 2 (tiếp)

Trang 321

Phụ lục 3. Một số dụng cụ dùng trong các thí nghiệm thực hành

READ:  Cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật trong Toán lớp 3

Trang 322

Phụ lục 3 (tiếp)

Trang 323

Phụ lục 3 (tiếp)

Trang 324

Phụ lục 3 (tiếp)

Trang 325

Phụ lục 3 (tiếp)

Trang 326

Phụ lục 4. Đáp án và đáp số bài tập

Trang 327

Phụ lục 4 (tiếp)

Trang 328

Phụ lục 4 (tiếp)

Trang 329

Phụ lục 4 (tiếp)

Trang 330

Phụ lục 4 (tiếp)

Trang 331

Phụ lục 4 (tiếp)

Trang 332

MỤC LỤC

Trang 333

Mục lục (tiếp)

Trang 334

Mục lục (tiếp)

Trang 335

Thông tin xuất bản

Trang 336

Bìa 4

Bia 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất