VẬT LÍ 10 CƠ BẢN

Bạn đang xem: VẬT LÍ 10 CƠ BẢN Tại l2r.vn
CHƯƠNG VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bìa 1

Tác giả

Trang 1

Bản quyền

Trang 2

MỞ ĐẦU

Trang 3

MỞ ĐẦU (tiếp)

Trang 4

PHẦN MỘT. CƠ HỌC

Trang 5
Trang 6

CHƯƠNG I. Động học chất điểm

Trang 7

Bài 1. Chuyển động cơ

Trang 8

Bài 1 (tiếp)

Trang 7

Bài 1 (tiếp)

Trang 10

Bài 1 (tiếp)

Trang 11

Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Trang 12

Bài 2 (tiếp)

Trang 13

Bài 2 (tiếp)

Trang 14

Bài 2 (tiếp)

Trang 15

Bài 3. Chuyển động thẳng biến đối đều

Trang 16

Bài 3 (tiếp)

Trang 17

Bài 3 (tiếp)

Trang 18

Bài 3 (tiếp)

Trang 19

Bài 3 (tiếp)

Trang 20

Bài 3 (tiếp)

Trang 21

Bài 3 (tiếp)

Trang 22

Bài 3 (tiếp)

Trang 23

Bài 4. Sự rơi tự do

Trang 24

Bài 4 (tiếp)

Trang 25

Bài 4 (tiếp)

Trang 26

Bài 4 (tiếp)

Trang 27

Bài 4 (tiếp)

Trang 28

Bài 5. Chuyển động tròn đều

Trang 29

Bài 5 (tiếp)

Trang 30

Bài 5 (tiếp)

Trang 31

Bài 5 (tiếp)

Trang 32

Bài 5 (tiếp)

Trang 33

Bài 5 (tiếp)

Trang 34

Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Trang 35

Bài 6 (tiếp)

Trang 36

Bài 6 (tiếp)

Trang 37

Bài 6 (tiếp)

Trang 38

Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Trang 39

Bài 7 (tiếp)

Trang 40

Bài 7 (tiếp)

Trang 41

Bài 7 (tiếp)

Trang 42

Bài 7 (tiếp)

Trang 43

Bài 7 (tiếp)

Trang 44

Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Trang 45

Bài 8 (tiếp)

Trang 46

Bài 8 (tiếp)

Trang 47

Bài 8 (tiếp)

Trang 48

Bài 8 (tiếp)

Trang 49

Bài 8 (tiếp)

Trang 50

Bài 8 (tiếp)

Trang 51

Bài 8 (tiếp)

Trang 52

CHƯƠNG II. Động lực học chất điểm

Trang 53

Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Trang 54

Bài 9 (tiếp)

Trang 55

Bài 9 (tiếp)

Trang 56

Bài 9 (tiếp)

Trang 57

Bài 9 (tiếp)

Trang 58

Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

Trang 59

Bài 10 (tiếp)

Trang 60

Bài 10 (tiếp)

Trang 61

Bài 10 (tiếp)

Trang 62

Bài 10 (tiếp)

Trang 63

Bài 10 (tiếp)

Trang 64

Bài 10 (tiếp)

Trang 65

Bài 10 (tiếp)

Trang 66

Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Trang 67

Bài 11 (tiếp)

Trang 68

Bài 11 (tiếp)

Trang 69

Bài 11 (tiếp)

Trang 70

Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Trang 71

Bài 12 (tiếp)

Trang 72

Bài 12 (tiếp)

Trang 73

Bài 12 (tiếp)

Trang 74

Bài 13. Lực ma sát

Trang 75

Bài 13 (tiếp)

Trang 76

Bài 13 (tiếp)

Trang 77

Bài 13 (tiếp)

Trang 78

Bài 13 (tiếp)

Trang 79

Bài 14. Lực hướng tâm.

Trang 80

Bài 14 (tiếp)

Trang 81

Bài 14 (tiếp)

Trang 82

Bài 14 (tiếp)

Trang 83

Bài 14 (tiếp)

Trang 84

Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Trang 85

Bài 15 (tiếp)

Trang 86

Bài 15 (tiếp)

Trang 87

Bài 15 (tiếp)

Trang 88

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Trang 89

Bài 16 (tiếp)

Trang 90

Bài 16 (tiếp)

Trang 91

Bài 16 (tiếp)

Trang 92

Bài 16 (tiếp)

Trang 93

Bài 16 (tiếp)

Trang 94

CHƯƠNG III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Trang 95

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trang 96

Bài 17 (tiếp)

Trang 97

Bài 17 (tiếp)

Trang 98

Bài 17 (tiếp)

Trang 99

Bài 17 (tiếp)

Trang 100

Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Trang 101

Bài 18 (tiếp)

Trang 102

Bài 18 (tiếp)

Trang 103

Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Trang 104

Bài 19 (tiếp)

Trang 105

Bài 19 (tiếp)

Trang 106

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Trang 107

Bài 20 (tiếp)

Trang 108

Bài 20 (tiếp)

Trang 109

Bài 20 (tiếp)

Trang 110

Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Trang 111

Bài 21 (tiếp)

Trang 112

Bài 21 (tiếp)

Trang 113

Bài 21 (tiếp)

Trang 114

Bài 21 (tiếp)

Trang 115

Bài 22. Ngẫu lực

Trang 116

Bài 22 (tiếp)

Trang 117

Bài 22 (tiếp)

Trang 118

Bài 22 (tiếp)

Trang 119

Bài 22 (tiếp)

Trang 120

CHƯƠNG IV. Các định luật bảo toàn

Trang 121

Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Trang 122

Bài 23 (tiếp)

Trang 123

Bài 23 (tiếp)

Trang 124

Bài 23 (tiếp)

Trang 125

Bài 23 (tiếp)

Trang 126

Bài 23 (tiếp)

Trang 127

Bài 24. Công và Công suất

Trang 128

Bài 24 (tiếp)

Trang 129

Bài 24 (tiếp)

Trang 130

Bài 24 (tiếp)

Trang 131

Bài 24 (tiếp)

Trang 132

Bài 24 (tiếp)

Trang 133

Bài 25. Động năng

Trang 134

Bài 25 (tiếp)

Trang 135

Bài 25 (tiếp)

Trang 136

Bài 26. Thế năng

Trang 137

Bài 26 (tiếp)

Trang 138

Bài 26 (tiếp)

Trang 139

Bài 26 (tiếp)

Trang 140

Bài 26 (tiếp)

Trang 141

Bài 27. Cơ năng

Trang 142

Bài 27 (tiếp)

Trang 143

Bài 27 (tiếp)

Trang 144

Bài 27 (tiếp)

Trang 145

Bài 27 (tiếp)

Trang 146

PHẦN HAI. NHIỆT HỌC

Trang 147
Trang 148

CHƯƠNG V. Chất khí

Trang 149

Bài 28. Câu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

Trang 150

Bài 28 (tiếp)

Trang 152

Bài 28 (tiếp)

Trang 151

Bài 28 (tiếp)

Trang 153

Bài 28 (tiếp)

Trang 154

Bài 28 (tiếp)

Trang 155

Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

Trang 156

Bài 29 (tiếp)

Trang 157

Bài 29 (tiếp)

Trang 158

Bài 29 (tiếp)

Trang 159

Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Trang 160

Bài 30 (tiếp)

Trang 161

Bài 30 (tiếp)

Trang 162

Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Trang 163

Bài 31 (tiếp)

Trang 164

Bài 31 (tiếp)

Trang 165

Bài 31 (tiếp)

Trang 166

Bài 31 (tiếp)

Trang 167

Bài 31 (tiếp)

Trang 168

CHƯƠNG VI. Cơ sở của nhiệt động lực học

Trang 169

Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng

Trang 170

Bài 32 (tiếp)

Trang 171

Bài 32 (tiếp)

Trang 172

Bài 32 (tiếp)

Trang 173

Bài 32 (tiếp)

Trang 174

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trang 175

Bài 33 (tiếp)

Trang 176

Bài 33 (tiếp)

Trang 177

Bài 33 (tiếp)

Trang 178

Bài 33 (tiếp)

Trang 179

Bài 33 (tiếp)

Trang 180

Bài 33 (tiếp)

Trang 181

Bài 33 (tiếp)

Trang 182

CHƯƠNG VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Trang 183

Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

Trang 184

Bài 34 (tiếp)

Trang 185

Bài 34 (tiếp)

Trang 186

Bài 34 (tiếp)

Trang 187

Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

Trang 188

Bài 35 (tiếp)

Trang 189

Bài 35 (tiếp)

Trang 190

Bài 35 (tiếp)

Trang 191

Bài 35 (tiếp)

Trang 192

Bài 35 (tiếp)

Trang 193

Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Trang 194

Bài 36 (tiếp)

Trang 195

Bài 36 (tiếp)

Trang 196

Bài 36 (tiếp)

Trang 197

Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Trang 198

Bài 37 (tiếp)

Trang 199

Bài 37 (tiếp)

Trang 200

Bài 37 (tiếp)

Trang 201

Bài 37 (tiếp)

Trang 202

Bài 37 (tiếp)

Trang 203

Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Trang 204

Bài 38 (tiếp)

Trang 205

Bài 38 (tiếp)

Trang 206

Bài 38 (tiếp)

Trang 207

Bài 38 (tiếp)

Trang 208

Bài 38 (tiếp)

Trang 209

Bài 38 (tiếp)

Trang 210

Bài 39. Độ ẩm của không khí

Trang 211

Bài 39 (tiếp)

Trang 212

Bài 39 (tiếp)

Trang 213

Bài 39 (tiếp)

Trang 214

Bài 39 (tiếp)

Trang 215

Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Trang 216

Bài 40 (tiếp)

Trang 217

Bài 40 (tiếp)

Trang 218

Bài 40 (tiếp)

Trang 219

Bài 40 (tiếp)

Trang 220

Bài 40 (tiếp)

Trang 221

Bài 40 (tiếp)

Trang 222

Bài 40 (tiếp)

Trang 223

Bài 40 (tiếp)

Trang 224

Bài 40 (tiếp)

Trang 225

ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP

Trang 226

ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP (tiếp)

Trang 227

CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ

Trang 228

CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ (tiếp)

Trang 229

MỤC LỤC

Trang 230

MỤC LỤC (tiếp)

Trang 231

Thông tin xuất bản

Trang 232

Bìa 4

Bia 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Dàn ý nhận xét về cách miêu tả người anh hùng Từ Hải trong đoạn trích Chí khí anh hùng

Bài viết hay nhất