Từ vựng về công việc nhà đầy đủ nhất | L2r.vn

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề được đánh giá là cách học mang lại hiệu quả nhất. Dưới đây Khoahoc.Vietjack.com xin giới thiệu đến bạn đọc Từ vựng về công việc nhà đầy đủ nhất. Chúng tôi hi vọng với bài viết này, các bạn có thể dễ dàng học thuộc từ vựng Tiếng Anh nhất, hỗ trợ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày.

Từ vựng tiếng Anh về công việc nhà

1. Các công việc nhà

Brew coffee

/bruːˈkɔːfi/

Pha cà phê

Brew tea

/bruː tiː/

Pha trà

Change the bedsheet

/tʃeɪndʒ ðə bed ʃiːt/

Thay ga giường

Chop the wood

/tʃɑːp ðə wʊd/

Chặt củi

Collect the trash

/kəˈlekt ðə træʃ/

Hót rác

Cook the rice

/kʊk ðə raɪs/

Nấu cơm

Do the laundry

/duː ðəˈlɔːndri/

Giặt đồ

Dust off the furniture

/dʌst ɔːf ðəˈfɜːrnɪtʃər/

Quét bụi cho đồ đạc

Fold the blankets

/fəʊld ðəˈblæŋkɪts/

Gấp chăn

Fold the clothes

/fəʊld ðə kləʊz/

Gấp quần áo

Go to the market

/ɡəʊ tuː ðəˈmɑːrkɪt/

Đi chợ

Hang the laundry out

/hæŋ ðəˈlɔːndri aʊt/

Phơi quần áo

Mop the floor

/mɑːp ðə flɔːr/

Lau sàn

Re-arrange the furniture

/ˌriːəˈreɪndʒ ðəˈfɜːrnɪtʃər/

Sắp xếp đồ đạc

Sweep the floor

/swiːp ðə flɔːr/

Quét nhà

Take out the garbage

/teɪk aʊt ðəˈɡɑːrbɪdʒ/

Đổ rác

Vacuum

/ˈvækjuːm/

Hút bụi

Wash the dishes

/wɑːʃ ðə dɪʃiz/

Rửa chén bát

Water the plants

/wɑːʃ ðə dɪʃiz/

Tưới cây

READ:  Hợp âm Giá ngày đầu đừng nói thương nhau | L2r.vn


2. Các vật dụng sử dụng trong công việc nhà

Ảnh đính kèm

Bleach

/bliːtʃ/

Chất tẩy trắng

Clothes line

/kləʊðz laɪn/

Dây phơi quần áo

Clothes pin

/kləʊðz pɪn/

Kẹp phơi quần áo

Dirty clothes hamper

/ˈdɜː.ti kləʊðz ˈhæm.pər/

Giỏ đựng quần áo bẩn

Dryer

/ˈdraɪ.ər/

Máy sấy khô

Duster

/ˈdʌs.tər/

Đồ phủi bụi

Dustpan

/ˈdʌst.pæn/

Cây hót rác

Iron

/aɪən/

Bàn là/ Bàn ủi

Ironing board

/ˈaɪə.nɪŋ ˌbɔːd/

Bàn để ủi quần áo

Mop

/mɒp/

Chổi lau nhà

Scour

/skaʊər/

Thuốc tẩy

Toilet duck

/ˈtɔɪ.lət dʌk/

Nước tẩy dùng cho toilet

Washing machine

/ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn/

Máy giặt

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập