SINH HỌC 11 NÂNG CAO

Bạn đang xem: SINH HỌC 11 NÂNG CAO Tại l2r.vn
B – SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Bìa 1

Tác giả

Trang 1

Bản quyền

Trang 2

Lời nói đầu

Trang 3

Lời nói đầu (tiếp)

Trang 4

PHẦN BỐN. SINH HỌC CƠ THỂ

Trang 5

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Trang 6-1

A – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Trang 6-2

Bài 1. Trao đổi nước ở thực vật

Trang 6-3

Bài 1 (tiếp)

Trang 7

Bài 1 (tiếp)

Trang 8

Bài 1 (tiếp)

Trang 9

Bài 1 (tiếp)

Trang 10

Bài 1 (tiếp)

Trang 11

Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)

Trang 12

Bài 2 (tiếp)

Trang 13

Bài 2 (tiếp)

Trang 14

Bài 2 (tiếp)

Trang 15

Bài 2 (tiếp)

Trang 16

Bài 3. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

Trang 17

Bài 3 (tiếp)

Trang 18

Bài 3 (tiếp)

Trang 19

Bài 3 (tiếp)

Trang 20

Bài 3 (tiếp)

Trang 21

Bài 4. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Trang 22

Bài 4 (tiếp)

Trang 23

Bài 4 (tiếp)

Trang 24

Bài 5. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Trang 25

Bài 5 (tiếp)

Trang 26

Bài 5 (tiếp)

Trang 27

Bài 6. Thực hành: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón

Trang 28

Bài 6 (tiếp)

Trang 29

Bài 6 (tiếp)

Trang 30

Bài 7. Quang hợp

Trang 31

Bài 7 (tiếp)

Trang 32

Bài 7 (tiếp)

Trang 33

Bài 7 (tiếp)

Trang 34

Bài 8. Quang hợp ở các nhóm thực vật

Trang 35

Bài 8 (tiếp)

Trang 36

Bài 8 (tiếp)

Trang 37

Bài 8 (tiếp)

Trang 38

Bài 8 (tiếp)

Trang 39

Bài 9. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Trang 40

Bài 9 (tiếp)

Trang 41

Bài 9 (tiếp)

Trang 42

Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng

Trang 43

Bài 10 (tiếp)

Trang 44

Bài 10 (tiếp)

Trang 45

Bài 11. Hô hấp ở thực vật

Trang 46

Bài 11 (tiếp)

Trang 47

Bài 11 (tiếp)

Trang 48

Bài 11 (tiếp)

Trang 49

Bài 11 (tiếp)

Trang 50

Bài 12. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Trang 51

Bài 12 (tiếp)

Trang 52

Bài 12 (tiếp)

Trang 53

Bài 13. Thực hành: Tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học

Trang 54

Bài 13 (tiếp)

Trang 55-1

Bài 14. Thực hành: Chứng minh quá trình hô hấp tỏa nhiệt

Trang 55-2

Bài 14 (tiếp)

Trang 56

B – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

Trang 57-1

Bài 15. Tiêu hóa

Trang 57-2

Bài 15 (tiếp)

Trang 58

Bài 15 (tiếp)

Trang 59

Bài 15 (tiếp)

Trang 60

Bài 15 (tiếp)

Trang 61

Bài 16. Tiêu hóa (tiếp theo)

Trang 62

Bài 16 (tiếp)

Trang 63

Bài 16 (tiếp)

Trang 64

Bài 16 (tiếp)

Trang 65

Bài 17. Hô hấp

Trang 66

Bài 17 (tiếp)

Trang 067

Bài 17 (tiếp)

Trang 68

Bài 17 (tiếp)

Trang 69

Bài 17 (tiếp)

Trang 70

Bài 18. Tuần hoàn

Trang 71

Bài 18 (tiếp)

Trang 72

Bài 18 (tiếp)

Trang 73

Bài 18 (tiếp)

Trang 74

Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Trang 75

Bài 19 (tiếp)

Trang 76

Bài 19 (tiếp)

Trang 77

Bài 19 (tiếp)

Trang 78

Bài 19 (tiếp)

Trang 79

Bài 20. Cân bằng nội môi

Trang 80

Bài 20 (tiếp)

Trang 81

Bài 20 (tiếp)

Trang 82

Bài 20 (tiếp)

Trang 83

Bài 21. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch

Trang 84

Bài 21 (tiếp)

Trang 85

Bài 21 (tiếp)

Trang 86

Bài 22. Ôn tập chương I

Trang 87

Bài 22 (tiếp)

Trang 88

Bài 22 (tiếp)

Trang 89

Bài 22 (tiếp)

Trang 90

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

Trang 91-1

A – CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Trang 91-2

Bài 23. Hướng động

Trang 91-3

Bài 23 (tiếp)

Trang 92

Bài 23 (tiếp)

Trang 93

Bài 23 (tiếp)

Trang 94

Bài 24. Ứng động

Trang 95

Bài 24 (tiếp)

Trang 96

Bài 24 (tiếp)

Trang 97

Bài 24 (tiếp)

Trang 98

Bài 24 (tiếp)

Trang 99

Bài 24 (tiếp)

Trang 100-1

Bài 25. Thực hành: Hướng động

Trang 100-2

Bài 25 (tiếp)

Trang 101

B – CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Trang 102-1

Bài 26. Cảm ứng ở động vật

Trang 102-2

Bài 26 (tiếp)

Trang 103

Bài 26 (tiếp)

Trang 104

Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Trang 105

Bài 27 (tiếp)

Trang 106

Bài 27 (tiếp)

Trang 107

Bài 27 (tiếp)

Trang 108

Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Trang 109

Bài 28 (tiếp)

Trang 110

Bài 28 (tiếp)

Trang 111

Bài 28 (tiếp)

Trang 112

Bài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

Trang 113

Bài 29 (tiếp)

Trang 114

Bài 29 (tiếp)

Trang 115

Bài 30. Tập tính

Trang 116

Bài 30 (tiếp)

Trang 117

Bài 31. Tập tính (tiếp theo)

Trang 118

Bài 31 (tiếp)

Trang 119

Bài 31 (tiếp)

Trang 120

Bài 31 (tiếp)

Trang 121

Bài 31 (tiếp)

Trang 122

Bài 32. Tập tính (tiếp theo)

Trang 123

Bài 32 (tiếp)

Trang 124

Bài 32. Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật

Trang 125

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang 126-1

A – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Trang 126-2

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Trang 126-3

Bài 34 (tiếp)

Trang 127

Bài 34 (tiếp)

Trang 128

Bài 34 (tiếp)

Trang 129

Bài 34 (tiếp)

Trang 130

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Trang 131

Bài 35 (tiếp)

Trang 132

Bài 35 (tiếp)

Trang 133

Bài 35 (tiếp)

Trang 134

Bài 35 (tiếp)

Trang 135

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

Trang 136

Bài 36 (tiếp)

Trang 137

Bài 36 (tiếp)

Trang 138

Bài 36 (tiếp)

Trang 139

B – SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Trang 140-1

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trang 140-2

Bài 37 (tiếp)

Trang 141

Bài 37 (tiếp)

Trang 142

Bài 37 (tiếp)

Trang 143

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trang 144

Bài 38 (tiếp)

Trang 145

Bài 38 (tiếp)

Trang 146

Bài 38 (tiếp)

Trang 147

Bài 38 (tiếp)

Trang 148

Bài 38 (tiếp)

Trang 149

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Trang 150

Bài 39 (tiếp)

Trang 151

Bài 39 (tiếp)

Trang 152

Bài 40. Thực hành: Quan sát sự sinh trưởng và phát triển của một số động vật

Trang 153

Bài 40 (tiếp)

Trang 154

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

Trang 155-1

A – SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Trang 155-2

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Trang 155-3

Bài 41 (tiếp)

Trang 156

Bài 41 (tiếp)

Trang 157

Bài 41 (tiếp)

Trang 158

Bài 41 (tiếp)

Trang 159

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trang 160

Bài 42 (tiếp)

Trang 161

Bài 42 (tiếp)

Trang 162

Bài 42 (tiếp)

Trang 163

Bài 43. Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

Trang 164

Bài 43 (tiếp)

Trang 165

Bài 43 (tiếp)

Trang 166

Bài 43 (tiếp)

Trang 167

Bài 43 (tiếp)

Trang 168

B – SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Trang 169-1

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Trang 169-2

Bài 44 (tiếp)

Trang 170

Bài 44 (tiếp)

Trang 171

Bài 44 (tiếp)

Trang 172

Bài 44 (tiếp)

Trang 173

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Trang 174

Bài 45 (tiếp)

Trang 175

Bài 45 (tiếp)

Trang 176

Bài 45 (tiếp)

Trang 177

Bài 46. Cơ chế điều hoà sinh sản

Trang 178

Bài 46 (tiếp)

Trang 179

Bài 46 (tiếp)

Trang 180

Bài 46 (tiếp)

Trang 181

Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Trang 182

Bài 47 (tiếp)

Trang 183

Bài 47 (tiếp)

Trang 184

Bài 48. Ôn tập chương II, III và IV

Trang 185

Bài 48 (tiếp)

Trang 186

Bài 48 (tiếp)

Trang 187

Bài 48 (tiếp)

Trang 188

Bài 48 (tiếp)

Trang 189

Mục lục

Trang 190

Mục lục (tiếp)

Trang 191

Thông tin xuất bản

Trang 192

Bìa 4

Bìa 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Hô hấp tế bào - Môn Sinh học - Lớp 10

Bài viết hay nhất