Hoạt động kinh tế phi thị trường (nonmarket economic activity) là khái niệm dùng để chỉ các hoạt động kinh tế về cơ bản là hợp pháp, nhưng không được ghi chép và tổng hợp trong các tài khoản thu nhập quốc dân của một nước. Một số lao động và các đầu vào khác sử dụng trong các hoạt động không được trả tiền cho công việc đã làm và vì vậy không được ghi chép.

một nền kinh tế thị trường là gì
một nền kinh tế thị trường là gì

Những ví dụ về loại hoạt động này là nấu nướng trong gia đình, việc làm vệ sinh nhà ở của các bà nội trợ, hoạt động từ thiện không được trả tiền của các tổ chức tình nguyện … Chúng không được ghi chép và tổng hợp vì không tạo ra các luồng thu nhập tương ứng. Việc bỏ qua các hoạt động này gây ra những khó khăn cho sự so sánh quốc tế đối với các chỉ tiêu về tổng thu nhập quốc dân, ít nhất là vì khu vực nông thôn có xu hướng tự cung tự cấp nhiều hơn, trong khi khu vực thành thị có xu hướng mua mọi thứ mà họ cần.