Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu – mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.

(Ảnh minh họa)

 

CÔNG TY ……………..

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

 

     …………….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY…………………….

 

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty……………………………………………………………………. ;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………………………………………… ;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………….

CMND/Thẻ căn cước công dân  số:….. Nơi cấp:……………… Ngày cấp:………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

– Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

– Ông/Bà …………………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

 

READ:  Thầy Nguyễn Thành Nam - Giáo viên môn Vật lí

Một cá nhân nằm trong 4 Hội đồng quản trị, ngồi 3 ghế Tổng Giám đốc các  doanh nghiệp 'họ FLC'

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất