Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu – mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.

(Ảnh minh họa)

 

 

CÔNG TY …………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/202../QĐ – ………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…..o0o…..

…….., ngày … tháng … năm 202..


 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY ………………………

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: ……….          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………  

Nơi cấp: ………………..…..  Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………….

 

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

READ:  Giáo án môn Thủ công 3 bài 16: Làm lọ hoa gắn tường | L2r.vn

Ông Hà Huy Cường thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc ABBANK | Doanh nghiệp |  Vietnam+ (VietnamPlus) 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất