Luyện thi Đại học cùng GIẢI PHÁP PEN 2020

CHUYÊN ĐỀ 1: HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 1. Lý thuyết trọng tâm về Ancol, Phenol (Phần 1) – Lý thuyết Ancol

Bài 2. Lý thuyết trọng tâm về Ancol, Phenol (Phần 2) – Lý thuyết Ancol

Bài 3. Lý thuyết trọng tâm về Ancol, Phenol (Phần 3) – Lý thuyết Phenol

Bài 4. Phân dạng bài tập về Ancol – Phenol (Phần 1)

Bài 5. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 2)

Bài 6. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 3)

Bài 7. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 4)

Bài 8. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 5)

Bài 9. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 6)

Bài 10. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 7)

Bài 11. Phân dạng bài tập về Ancol, Phenol (Phần 8)

Bài 12. Lý thuyết về Este, Lipit (Phần 1)

Bài 13. Lý thuyết về Este, Lipit (Phần 2)

Bài 14. Lý thuyết về Este, Lipit (Phần 3)

Bài 15. Lý thuyết về Este, lipit – Sơ đồ tư duy (Phần 4)

Bài 16. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 1)

Bài 17. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 2)

Bài 18. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 3)

Bài 19. Hệ thống bài tập lý thuyết về Este, Lipit (Phần 4)

Bài giảng: Các dạng bài tập lý thuyết Este

Bài 20. Hệ thống bài tập tính toán về Este, Lipit (Phần 1)

Bài 21. Hệ thống bài tập tính toán về Este, Lipit (Phần 2)

Bài 22. Hệ thống bài tập tính toán về Este, Lipit (Phần 3)

Bài 23. Lý thuyết về Cacbohydrat (Phần 1)

Bài 24. Lý thuyết về Cacbohydrat (Phần 2)

Bài 25. Lý thuyết về Cacbohydrat – Sơ đồ tư duy (Phần 3)

Bài 26. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 1)

Bài 27. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 2)

Bài 28. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 3)

Bài 29. Bài tập về Cacbohydrat (Phần 4)

Bài 30: Các loại polime và phương pháp điều chế, phân loại

Bài 31. Bài tập lý thuyết, tính toán số mắt xích polime (Phần 1)

Bài 32. Bài tập lý thuyết, tính toán số mắt xích polime (Phần 2)

Bài 33. Bài tập lý thuyết, tính toán số mắt xích polime (Phần 3)

READ:  Khái niệm DJ là gì? Các loại hình và công việc của nghề DJ | L2r.vn

Bài 34. Lý thuyết Amin và muối amoni (Phần 1)

Bài 35. Lý thuyết Amin và muối amoni (Phần 2)

Bài 36: Bài tập lý thuyết về Amin và muối amoni

Bài 37: Phân dạng bài tập tính toán cơ bản và nâng cao về Amin và muối
amoni (Phần 1)

Bài 38: Phân dạng bài tập tính toán cơ bản và nâng cao về Amin và muối
amoni (Phần 2)

Bài 39. Lý thuyết về Amino Axit (Phần 1)

Bài 40. Lý thuyết về Amino Axit (Phần 2)

Bài 41: Lý thuyết trọng tâm về Protein, Peptit

Bài 42: Lý thuyết Amin, Amino axit, protein – Sơ đồ tư duy

Bài 43: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit – Bài tập Aminoaxit
(Phần 1)

Bài 44: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit – Bài tập Amino axit
(Phần 2)

Bài 45: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit – Bài tập Aminoaxit
(Phần 3)

Bài 46: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit – Bài tập cơ bản
Peptit (Phần 4)

Bài 47: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit – Bài tập cơ bản
Peptit (Phần 5)

Bài 48: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit – Bài tập cơ bản
Peptit (Phần 6)

Bài 49: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit – Bài tập Aminoaxit
(Phần 1)

Bài 50. Những bài tập hay và khó về peptit (Phần 1)

Bài 51. Những bài tập hay và khó về peptit (Phần 2)

Bài 52. Những bài tập hay và khó về peptit (Phần 3)

Bài 53: Ôn lại tất cả lý thuyết hữu cơ theo phương pháp mạng nhện

CHUYÊN ĐỀ 2. KIM LOẠI Bài 1. Đại cương về kim loại

Bài 2. Đại cương về kim loại – Bài tập (Phần 1)

Bài 3. Đại cương về kim loại – Bài tập (Phần 2)

Bài 4. Đại cương về kim loại – Bài tập (Phần 3)

Bài 5. Đại cương về kim loại – Bài tập (Phần 4)

Bài 6. Đại cương về kim loại – Bài tập (Phần 5)

Bài 7. Đại cương về kim loại – Bài tập (Phần 6)

Bài 8. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 9. Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất (Phần 1)

Bài 10. Lý thuyết về kim loại kiềm và hợp chất (Phần 2)

READ:  Mệnh đề là gì? Mệnh đề chứa biến là gì? - Môn Toán - Lớp 10

Bài 11: Lý thuyết về kim loại kiềm thổ (Phần 1)

Bài 12: Lý thuyết về kim loại kiềm thổ (Phần 2)

Bài 13. Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 1)

Bài 14: Bài tập về kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất (Phần 2)

Bài 15. Lý thuyết về nhôm và hợp chất (Phần 1)

Bài 16: Lý thuyết về nhôm và hợp chất (Phần 2)

Bài 17. Các bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 1)

Bài 19: Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 3)

Bài 20: Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm (Phần 4)

Bài 21: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 1)

Bài 22: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 2)

Bài 23: Bài toán về phản ứng nhiệt nhôm (Phần 3)

Bài 24. Lý thuyết trọng tâm về Crom và hợp chất

Bài 25. Bài tập trọng tâm về Crom và hợp chất

Bài 26: Lý thuyết trọng tâm về Sắt và hợp chất (Phần 1)

Bài 27. Lý thuyết trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 2)

Bài 28. Bài tập trọng tâm về sắt và hợp chất của sẳt

Bài 29. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 1)

Bài 31. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 3)

Bài 32. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 4)

Bài 33. Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại nhóm B (Phần 5)

Bài 34. Lý thuyết về điện phân

Bài 35. Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải ( phẩn 1 )

Bài 36. Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải (phần 2)

Bài 37. Sự ăn mòn kim loại

Bài 38. Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 1 )

Bài 39. Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 2 )

CHUYÊN ĐỀ 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Bài 1. Vận dụng và phối hợp (phần 1)

Bài 2. Vận dụng và phối hợp (phần 2)

Bài 3. Vận dụng và phối hợp (phần 3)

CHUYÊN ĐỀ 4. TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài 1. Dạng bài tập nhận biết, quan sát hiện tượng (Phần 1)

READ:  Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam (Phần 1)

Bài 2. Dạng bài tập nhận biết, quan sát hiện tượng (Phần 2)

Bài 3. Dạng bài tập sơ đồ hóa học

Bài 4. Dạng bài tập liên quan đến sơ đồ và hình vẽ điều chế

Bài 5. Các phương pháp hiện đại để giải bài tập (phần 1) – Phương pháp quy
đổi

Bài 6. Các phương pháp hiện đại để giải bài tập ( phần 2)- Phương pháp sử
dụng phương trình ion – electron

Bài 7. Các dạng bài tập liên quan đến thực tiễn

CHUYÊN ĐỀ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỮU CƠ

Bài 1. Các tính chất đặc trưng , nhận biết , điều chế, sơ đồ

Bài 2. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni ( phần 1 )

Bài 3. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (phần 2)

Bài 4. Bài toán biện luận công thức cấu tạo muối Amoni (phần 3)

CHUYÊN ĐỀ 6. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài 1. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 1)

Bài 2. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 2)

Bài 3. Các hợp chất vô cơ quan trọng (Phần 3)

Bài 4. Dạng bài toán đồ thị (Phần 1)

Bài 5. Dạng bài toán đồ thị (Phần 2)

Bài 6. Sự điện ly CHUYÊN ĐỀ 7. PHI KIM

Chú ý: Các bài giảng về halogen sẽ không xuất bản trong khóa PEN – C, phần
kiến thức này Học sinh có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa hóa 10 để
phục vụ cho việc học của mình.

Bài 1 : Giới thiệu nhóm IV A, các nguyên tố cơ bản và hợp chất quan trọng

Bài 2. Photpho – Hợp chất của photpho – Phân bón hóa học (Phần 1)

Bài 3. Photpho – Hợp chất của photpho – Phân bón hóa học (Phần 2)

Bài 4. Khái quát chung về nhóm VA và các dạng bài tập (Phần 1)

Bài 5. Khái quát chung về nhóm VA và các dạng bài tập (Phần 2)

CHUYÊN ĐỀ 8. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ & HIDROCACBON

Bài 1. Lý thuyết và bài tập Ankan-Anken- Ankin (Phần 1)

Bài 2. Lý thuyết và bài tập Ankan-Anken- Ankin (Phần 2)

Bài 3. Lý thuyết và bài tập về Hidrocacbon thơm

Bài giảng: Công thức tư duy xử lí mọi câu hỏi lý thuyết Hữu cơ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất