Hướng dẫn bạn cách đặt tính rồi tính phép chia dành cho khối lớp 4

Làm sao thế nào để giúp bé học cách đặt tính rồi tính phép chia dễ dàng nhất? Bạn hãy cho bé cùng giải các bài tập sau tại nội dung dưới đây.

cách đặt tính rồi tính phép chia
cách đặt tính rồi tính phép chia

Hướng dẫn cách đặt tính rồi tính phép chia:

Để giúp minh họa vấn đề một cách dễ dàng hơn, bạn có thể giúp bé giải những bài toán sau để minh họa cách đặt tính phép chia:

Tính rồi viết (theo mẫu) :

25 : 5              42 : 2             99 : 3

30 : 4             38 : 5            49 : 6

c) 26 : 3          32 : 4           60 : 6              55 : 5

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia và trình bày theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

– Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép chia.

– Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết tiếp số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với …………… rồi cộng với ……………

Phương pháp giải:

– Phép chia có số bị chia là a; số chia là b; thương là c và số dư là r thì em luôn có : a = c x b + r.

Lời giải chi tiết:

Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

Câu hỏi và bài tập

109.

Tính bằng hai cách :

a) (75 + 25) : 5                       b) (84 – 24) : 4

c) (123 + 456) : 3                  d) (936 – 306) : 6

110.

Khối lớp Bốn có 162 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Khối lớp Năm có 144 học sinh

xếp thành các hàng, mỗi hàng cũng có 9 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp đó xếp thành tất cả bao nhiêu hàng ?

(Giải bằng hai cách)

Bài tập cách đặt tính rồi tính phép nhân hoặc phép chia cùng kết hợp

Để ôn lại bài cũ và giúp các em nắm vững kiến thức mới, bạn có thể giúp các em học cách đặt tính rồi tính kết  hợp nhân và chia dưới đây:

111.

Đặt tính rồi tính :

246048 : 4                         b) 123456 : 7

307260 : 5                         d) 249218 : 6

112.

Có 2 xe chở gạo. Xe thứ nhất chở được 2150kg gạo, xe thứ hai chở được hơn xe thứ nhất 150kg gạo.

READ:  Giáo án Thể dục 9 tiết 58: Bóng đá - Chạy bền mới nhất | L2r.vn

Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

113.

Tính bằng ba cách :

a) 48 : (2 x 3)                       b) 128 : (4 x 2)

114.

Tính bằng hai cách :

a) (24 x 5) : 4                  b) (125 x 6) : 3

115.

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) (25 x 32) : 8                b) (56 x 125) : 7

116.

Một cửa hàng có 8 bao gạo, mỗi bao chứa 50kg gạo. cửa hàng đã

bán được 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (Giải bằng hai cách)

117.

Tìm X :

a) X x 30 = 2340           b)         39600 : X = 90

118.

Đúng ghi Đ, sai ghi s :

90 : 20 = 4 (dư 1) ………         ;                90 : 20    = 4         (dư 10) ………….

119.

Đặt tính rồi tính :

a)276: 23                     b) 3978 : 17                    c) 4480  : 32                   d) 56088   :    123

546 : 36                         3080 :   25                   5050 :    49                        87830     :    357

120.

Dưới đây là bảng ghi số đường đã bán của một cửa hàng trong tháng 2 năm 2005 :

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
2050kg 2130kg 221Okg 2290kg

 

a) Trung bình mỗi tuần cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

b0 Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ? (Coi như ngày nào cũng bán hàng)

121.

Cần phải đóng vào mỗi bao 50kg xi măng. Hỏi có 2340kg xi măng thì đóng được nhiều nhất

vào bao nhiêu bao như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam xi măng ?

122.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

12340 : 500 = 24 (dư 34) ; B. 12340 : 500 = 240 (dư 34)

12340 : 500 = 24 (dư 340) ; D. 12340 : 500 = 240 (dư 340)

123.

Có 90 hộp bút đựng số bút như nhau. Từ mỗi hộp đó người ta lấy ra

bút thì số bút còn lại ở trong 90 hộp đúng bằng số bút có trong 75 hộp nguyên

ban đầu. Hỏi mỗi hộp nguyên ban đầu có bao nhiêu bút ?

124.

Trong một phép chia một số cho 9 có thương là 222, số dư là số dư lớn nhất

có thể được trong phép chia này. Tìm số bị chia.

125.

Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia đó có thương là 123 và số dư là 44.

126.

Bạn An phải thực hiện phép chia một số cho 135, nhưng vì sơ ý nên bạn đó đã viết sai số bị chia như sau :

READ:  Được 18, 19, 20 điểm khối B nên chọn học trường đại học nào, ngành nào

chữ số hàng trăm là 7 thành 5, chữ số hàng chục là 5 thành 7. Vì thế phép chia sai có thương là 226

và dư 60. Tìm thương và số dư trong phép chia này.

 ĐÁP ÁN :

109.

a)  (75 + 25) : 5 = 100 : 5                                        (75 + 25 ) : 5 = 75 : 5 + 25 : 5

=20                                                                         = 15 + 5

= 20

b) ( 84 – 24 ) : 4 = 60 : 4                                        ( 84 – 24 ) : 4 = 84 : 4 – 24 : 4

= 15                                                                       = 21 – 6

= 15

c)

(123 + 456) : 3 = 579 : 3                                         (123 + 456) :  3 = 123 : 3 + 456 : 3

= 41 + 152

= 193

d)  (936 – 306) : 6 = 630 : 6                        ( 936 –  306) : 6 = 936 : 6 – 306 : 6

=105                                                              = 105  – 156

= 105

110.

HD :

Cách 1 : Số hàng khối lớp Bốn xếp là :

162 : 9 = 18 (hàng)

Số hàng khối lớp Năm xếp là :

144 : 9 = 16 (hàng)

Số hàng cả hai khối lớp đó xếp là :

18+ 16 = 34 (hàng).

Cách 2 : số học sinh của cả hai khối lớp Bốn và khối lớp Năm là :

162 + 144 = 306 (học sinh)

Số hàng cả hai khối lớp đó xếp là :

306 : 9 = 34 (hàng).

111.

HD:

112.

HD :

Xe thứ hai chở được là :

2150 + 150 = 2300 (kg)

Trung bình mỗi xe chở được ỉà :

(2150 + 2300) : 2 = 2225 (kg).

113.

a) 48 : (2 X 3) = 48 : 6                            48 : (2 X 3)  = 48 : 2 : 3

= 8                                                          = 24 : 3 = 8

48 : ( 2 x 3 ) = 48 : 3 : 2

= 16 : 2  = 8

b) 128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 8 =16

128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 4 : 2 = 32 : 2 = 16

128 : ( 4 x 23 ) = 128 : 2 : 4 = 64 : 4 = 16

114.

a) (24 X 5) : 4 = 120 : 4                                 ( 24 x 5 ) : 4 = 24 : 4 x 5

= 30                                                              = 6 x 5

READ:  Phân tích mỗi hình thức biến hóa mang một ý nghĩa đặc sắc riêng của truyện Tấm Cám

= 30

b) (125 X 6) : 3 = 750 : 3                                   ( 125 x 6 ) : 3 = 125 x ( 6 : 3 )

= 125 x 2 = 250

115.

a) (25 X 32) : 8 = 25 X (32 : 8)

= 25 X 4

= 100

b)  (56 X 125) : 7 = 56 : 7 X 125

= 8X 125

= 1000

116.

HD :

Cách 1 :

Số gạo trong 8 bao là :

50 X 8 = 400 (kg)

Số gạo đã bán là :

400 : 4 = 100 (kg). Cách 2:

Cách 2 :  Số bao gạo đã bán là :

8:4 = 2 (bao)

Số gạo đã bán là :

50 X 2 = 100 (kg).

117.

a) X x 30 =2340                        b) 39600 : X = 90

X = 2340 : 30                                           X = 39600 : 90

X = 78                                                       X = 440

118.

Đáp số : 90 : 20 = 4 dư 1 ( S )

90 : 20 = 4 ( dư 10) ( Đ)

120.

HD:

a) Tổng số đường cửa hàng đó đã bán trong 4 tuần của tháng 2 là :

2050 + 2130 + 2210 + 2290 = 8680 (kg)

Trung bình mỗi tuần cửa hàng đó đã bán được là :

8680 : 4 = 2170 (kg).

b) Tháng 2 năm 2005 có 28 ngày.

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó đã bán được là :

8680 : 28 = 310 (kg)

Hoặc có thể làm theo cách sau đây :

Mỗi tuần lễ có 7 ngày bán hàng.

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là :

2170 : 7 = 310 (kg).

121.

HD :

Thực hiện phép chia ta có :

2340 : 50 = 46 (dư 40)

Vậy đóng được nhiều nhất 46 bao xi măng và còn thừa 40kg xi măng.

122.

C

123.

HD :

Số bút lấy ra từ 90 hộp là :

2X 90 = 180 (bút)

Số bút lấy ra này đúng bằng số bút có trong số hộp nguyên là :

90 -75 = 15 (hộp)

Số bút trong mỗi hộp nguyên là :

180 : 15 = 12 (bút).

124.

HD :

Vì số chia là 9 nên số dư lớn nhất là :

9-1=8

Số bị chia là :

222 X 9 + 8 = 2006.

125.

HD :

Vì số dư là 44 nên số chia bé nhất là :

44 + 1 = 45

Số bị chia là :

123 X 45 + 44 = 5579.

126.

HD : Số bị chia bị viết sai là :

226 X 135 + 60 = 30570

Vì số bị chia viết sai chữ số hàng trăm là 7 thành 5, chữ số hàng chục là 5 thành 7 nên số bị chia đúng là 30750.

Thực hiện phép chia ta có :

30750 : 135 = 227 (dư 105)

Vậy phép chia đúng có thương là 227 và dư 105.

Tham khảo thêm từ khóa:

đặt tính phép chia
đặt tính rồi tính phép nhân
hướng dẫn cách đặt tính rồi tính
đặt tính rồi tính
đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia
đặt phép tính rồi tính

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất