Cách dùng hàm DAY | VietJack.com | L2r.vn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DAY trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về ngày của ngày tháng thể hiện bằng số sê-ri. Ngày được cung cấp ở dạng số nguyên từ 1 đến 31.Cú pháp

DAY(serial_number)

Cú pháp hàm DAY có các đối số sau đây:

§  Số_sê_ri    Bắt buộc. Ngày tháng của ngày bạn đang cố gắng tìm kiếm. Nên nhập ngày bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ: sử dụng DATE(2008;5;23) cho 23/05/2008. Có thể xảy ra sự cố nếu nhập ngày tháng năm đướiạng văn bản.

Chú thích

         Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

         Giá trị trả về bởi hàm YEAR, MONTH và DAY sẽ là giá trị Gregorian bất kể định dạng hiển thị cho giá trị ngày tháng đã cung cấp như thế nào. Ví dụ, nếu định dạng hiển thị của ngày tháng được cung cấp là Hijri, giá trị trả về cho hàm YEAR, MONTH và DAY sẽ là giá trị liên quan đến ngày tháng Gregorian tương đương.

         Nếu cả hai đối số ngày đều có dạng số thì hàm DAYS dùng EndDate–StartDate để tính toán số ngày giữa hai ngày này.

READ:  Tả cây bưởi hay nhất (2 mẫu) | L2r.vn

         Nếu một trong hai đối số ngày là văn bản, thì đối số đó được coi là DATEVALUE(date_text) và trả về một ngày số nguyên thay vì một cấu phần thời gian.

         Nếu đối số ngày là những giá trị dạng số nằm ngoài phạm vi của những ngày hợp lệ thì hàm DAYS trả về giá trị lỗi #NUM! .

         Nếu đối số ngày là những chuỗi không thể phân tích là những ngày hợp lệ, thì hàm DAYS trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

 

Ngày

   

15-Tháng 4-11

   

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=DAY(A2)

Ngày của ngày tháng trong ô A2 (15)

15

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập