Các nhà triết học

Bạn đang xem: Các nhà triết học Tại l2r.vn
Các nhà triết học

Lịch sử

Hêghen G. V. F

HÊGHEN G. V. F.: (Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 1770 – 1831), nhà triết học duy tâm khách quan, đại biểu xuất sắc của triết học cổ điển Đức, người xây dựng nên phép biện chứng duy tâm. Triết học của Hêghen là đỉnh cao của chủ nghĩa duy tâm Đức cuối thế kỉ 18 – đầu thế kỉ 19. Nguyên lí xuất phát và xuyên suốt toàn bộ triết học Hêghen là sự đồng nhất giữa tư duy và tồn tại. Toàn bộ thực tại khách quan (tự nhiên và lịch sử thế giới) là biểu hiện của “lí tính thế giới” hay “tinh thần thế giới” mà Hêghen gọi là “ý niệm tuyệt đối”. “Ý niệm tuyệt đối” có trước tự nhiên và loài người, trải qua một quá trình phát triển lịch sử – tự nhận thức về bản thân, qua ba giai đoạn: 1) Giai đoạn phát triển trong “nguyên chất” thuần khiết của nó khi chưa có thế giới: nội dung của “ý niệm tuyệt đối” thể hiện trong hệ thống các phạm trù lôgic có liên quan với nhau và chuyển hoá lẫn nhau (lôgic học). 2) Dưới dạng tồn tại khác, khi chuyển thành giới tự nhiên (triết học tự nhiên). 3) “Ý niệm tuyệt đối” phủ định giới tự nhiên, trở về với bản thân, nó tiếp tục biến hoá, nhận thức nội dung của mình dưới các hình thức ý thức và đạt tới nhận thức cao nhất qua tôn giáo, nghệ thuật, triết học (triết học tinh thần). Thành quả lớn nhất của triết học Hêghen là phép biện chứng. Ở Hêghen, phép biện chứng bị thần bí hoá. Mặc dù vậy, Hêghen vẫn là “người đầu tiên trình bày một cách bao quát và có ý thức những hình thái vận động chung của phép biện chứng” (Mac). Hêghen có những đóng góp to lớn trong địa hạt lí luận về nhận thức, trong cuộc đấu tranh chống “thuyết không thể biết” (bất khả tri luận). Hệ thống duy tâm, bảo thủ, khép kín và giả tạo của triết học Hêghen mâu thuẫn sâu sắc với phương pháp biện chứng có tính chất cách mạng của triết học này. Quan điểm chính trị phản động của Hêghen, đặc biệt trong thời kì hoạt động cuối đời của ông, phản ánh tình trạng mâu thuẫn của giai cấp tư sản Đức, khuynh hướng thoả hiệp của nó với các thế lực phong kiến. Hêghen ủng hộ chế độ quân chủ lập hiến, bênh vực nhà nước quân chủ phản động Phổ, cho đó là đỉnh cao của sự phát triển xã hội. Triết học Hêghen là một trong những nguồn gốc lí luận trực tiếp của chủ nghĩa Mac. Các tác phẩm chủ yếu: “Hiện tượng học tinh thần” (1807), “Khoa học lôgic” (1812 – 16), “Bách khoa thư về khoa học triết học” (1817, 1830), “Những nguyên lí triết học của pháp luật” (1821), những bài giảng về triết học lịch sử, về mĩ học, về triết học tôn giáo, về lịch sử triết học được xuất bản sau khi Hêghen mất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Đoạn văn tả cảnh nông thôn, thành thị hay nhất (45 mẫu) | L2r.vn

Bài viết hay nhất