Các đồ dùng học tập bằng tiếng Anh đầy đủ nhất | L2r.vn

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề được đánh giá là cách học mang lại hiệu quả nhất. Dưới đây Khoahoc.Vietjack.com xin giới thiệu đến bạn đọc Các đồ dùng học tập bằng tiếng Anh đầy đủ nhất. Chúng tôi hi vọng với bài viết này, các bạn có thể dễ dàng học thuộc từ vựng Tiếng Anh nhất, hỗ trợ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày.

Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ, đồ dùng học tập

 

Blackboard

/ˈblæk.bɔːd/

Bảng đen

Book

/bʊk/

Sách

Backpack

/ˈbæk.pæk/

Túi đeo lưng

Bag

/bæɡ/

Cặp sách

Binder clip

/ˈbaɪn.dər klɪp/

Kẹp càng cua

Bulldog clip

/ˈbʊl.dɒɡ klɪp/

Kẹp kim loại

Bookcase

/ˈbʊk.keɪs/

Kệ sách

Chair

/tʃeər/

Cái ghế

Coloured pencil

/ˈkʌl.əd ˈpen.səl/

Bút chì màu

Crayon

/ˈkreɪ.ɒn/

Màu sáp

Coloured paper

/ˈkʌl.əd ˈpeɪ.pər/

Giấy màu

Compass

/ˈkʌm.pəs/

Com pa

Chalk

/tʃɔːk/

Phấn

Computer

/kəmˈpjuː.tər/

Máy vi tính

Carbon paper

/ˈkɑː.bən ˈpeɪ.pər/

Giấy than

Calculator

/ˈkæl.kjə.leɪ.tər/

Máy tính cầm tay

Dictionary

/ˈdɪk.ʃən.ər.i/

Từ điển

Drawing board

/ˈdrɔː.ɪŋ bɔːd/

Bảng vẽ

Desk

/desk/

Bàn làm việc

Eraser

/ɪˈreɪ.zər/

Cục tẩy

Felt pen

/felt pen/

Bút dạ

Flash card

/ˈflæʃ ˌkɑːd/

Thẻ học từ vựng

Globe

/ɡləʊb/

Quả địa cầu

Glue stick

/ˈɡluː ˌstɪk/

Keo dính

Highlighter

/ˈhaɪˌlaɪ.tər/

Bút nhấn dòng/ bút nhớ

Jigsaw

/ˈdʒɪɡ.sɔː/

Miếng ghép hình

Massage pad

/ˈmæs.ɑːʒ pæd/

Giấy nhớ

Marker

/ˈmɑː.kər/

Bút lông

Notebook

/ˈnəʊt.bʊk/

Sổ ghi chép/ vở ghi

Paper clip

/ˈpeɪ.pə ˌklɪp/

Kẹp giấy

Protractor

/prəˈtræk.tər/

Thước đo độ

Paper

/ˈpeɪ.pər/

Giấy

Paintbrush

/ˈpeɪnt.brʌʃ/

Bút vẽ

Pencil case

/ˈpen.səl ˌkeɪs/

Hộp bút chì

Pencil

/ˈpen.səl/

Bút chì

Pen

/pen/

Bút

Pencil sharpener

/ˈpen.səl ˈʃɑː.pən.ər/

Gọt bút chì

Ruler

/ˈruː.lər/

Thước kẻ

Scissor

/ˈsɪz.ər/

Cái kéo

Set square

/ˈset ˌskweər/

Ê ke

Stapler

/ˈsteɪ.plər/

Dập ghim

Table

/ˈteɪ.bəl/

Bàn học

Textbook

/ˈtekst.bʊk/

Sách giáo khoa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Diva là gì? những giọng ca xứng tầm diva trên thế giới và tại Việt Nam | L2r.vn

Bài viết hay nhất