Biên bản họp phụ huynh đầu năm mới nhất | L2r.vn

 

1. Biên bản họp phụ huynh đầu năm – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
o0o

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM – LỚP…………..

Năm học…………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp:…………………………………………………………………

– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng……..năm…………………………

– Địa điểm:……………………………………………………………………………………….

– Chủ tọa:…………………………………………………………………………………………

– Thư ký:………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Số phụ huynh có mặt:………………………………………………………………………

– Số phụ huynh vắng mặt:…………………………………………………………………..

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường………………………………………………….. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học……………………… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh

1. Ông/Bà:………………………………………………………………… Chi hội trưởng

2. Ông/Bà:………………………………………………………………… Chi hội phó

3. Ông/Bà:………………………………………………………………… Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

b) Khó khăn:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

b) Một số biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

– Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

– Chi ngày lễ, tết

– Quỹ hội cha mẹ:

– Hoạt động đội:

– Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HK II:

– Liên hoan, thăm hỏi:

– Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

– Học tăng buổi:

– Quỹ lớp:

– Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm

5. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.

Chủ tọa

Thư kí

Hội trưởng hội cha mẹ học sinh

 

 

Học sinh tiểu học được rút ngắn thời gian học từ 20/10/2020

 

2. Biên bản họp phụ huynh đầu năm tiểu học

PHÒNG GDĐT ……..

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 

….…., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC 20.. – 20..

Hôm nay, vào lúc ………. ngày… tháng …. năm ……. Lớp …………tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ………….. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường

I/ Thành phần:

Chủ toạ:…………………………………………………………..…………..……

Thư ký:……………………………………………………………..…………..……

Tổng số phụ huynh có mặt:……/…….. Vắng:…………Lý do:…………………….

II/Nội dung:

1/ Tình hình đầu năm học

Tổng số học sinh: …………………. Nữ: …………

Con hộ nghèo: ……. ; Cận nghèo: ……..;

Mồ côi cha hoặc mẹ: ………….; Học sinh khuyết tật………….

a) Ưu điểm: Nhìn chung các em đều lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

– Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập.

– Xây dựng và duy trì phong trào rèn chữ viết, hầu hết các em có ý thức rèn luyện tốt; một số em còn tích cực trong việc rèn chữ, có nhiều em có nhiều cố gắng và có tiến bộ rõ rệt về chữ viết

– Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài . Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin. (Các em phát biểu hăng hái hơn nhiều năm trước, kể cả những em học còn yếu cũng phát biểu rất tự tin.)

b) Tồn tại:

– Còn một vài h/s chưa ngoan, có em còn nói chuyện trong giờ học. Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ (Nói Đánh giá nhận xét từng học sinh: (GV đánh giá từng h/s)

– Vệ sinh cá nhân một số em chưa tốt…..

– Chuẩn bị đồ dùng học tập chưa tốt……

– Ra chơi mừng quá ùa ra đùa giỡn, té trầy chân mẻ trán thường xuyên, không chỉ lớp này mà lớp khác rất nhiều.

c) Chỉ tiêu:

– Kiến thức, kĩ năng:

HTXS: ……… em, Tỉ lệ:………………..

HTT: ……….. em, Tỉ lệ:………………..

Hoàn Đạt: ……em.Tỉ lệ:………..; thành:………….em Tỉ lệ:……….

Cần cố gắng:……………………………………………………em Tỉ lệ:………………..

– Năng lực, phẩm chất: Tốt: ……em.Tỉ lệ:………..; Đạt: ……em.Tỉ lệ:………..

Cần cố gắng:……………………………………………………em Tỉ lệ:……………..…

2/ Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

b) Một số biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3/ Các khoản thu đầu năm

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

4/Ý kiến của phụ huynh:

(Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

5/ Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này được lập tại …………..lúc ……ngày

Giáo viên chủ nhiệm

 

 

Thay đổi cách đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học - VnExpress

Đại diện phụ huynh học sinh

 

 

3. Biên bản họp phụ huynh đầu năm THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Năm học…………..

LỚP ….

Vào lúc giờ phút tại lớp , Trường THCS………..tiến hành họp phụ huynh đầu năm học………………..

* Thành phần tham dự:

1. Cô giáo: …………………………..GVCN – Chủ tọa…………………………….

2. Bác: ……………………. . . Thư kí

3. Cùng toàn thể các bậc phụ huynh của lớp .

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Có mặt: Phụ huynh Vắng: Phụ huynh

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THCS Hòa Hải, lớp … tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học…………..để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học 2… – 2…

a) Thuận lợi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Khó khăn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Một số biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Thông qua các khoản thu đầu năm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bầu BCH hội phụ huynh:

  • Bác:……………………………………Chi hội trưởng
  • Bác:……………………………………Chi hội phó
  • Bác:……………………………………Ủy viên

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

 

 

READ:  Nâng cao Toán 9 - HOCMAI

4. Biên bản họp phụ huynh học sinh THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM – LỚP…………..

Năm học: ……………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………………

– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng …năm 20..

– Địa điểm:…………………………………………………………………………………

– Chủ tọa: ………………………………………………………………………………….

– Thư ký:……………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

– Số phụ huynh có mặt:………………………………………………………………………

– Số phụ huynh vắng mặt:……….………………………………………………………….

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THPT ………….. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ………………. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

2. Bầu BCH hội phụ huynh:

  • Bác Chi hội trưởng
  • Bác Chi hội phó
  • Bác Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

Thuận lợi:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

b) Khó khăn:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

b) Một số biện pháp:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

4. Thông qua các khoản thu đầu năm (theo quy định của nhà trường).

5. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ phút cùng ngày.

Học sinh tiểu học được tặng danh hiệu xuất sắc hoặc tiêu biểu

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất